دومین کنگره بین المللی سیره نبوی در طب در دی ماه1394


ابعاد و آثار ارتباط کلامی در روابط بین فردی ؛ آموزه های اسلام-محمد حسین کاوه

بررسی نقش و عملکر پزشکی و خدمات درمانی زنان در جنگ های عصر پیامبر -دکتر کریمی

 تجلیات زیبایی روح در عرصه پزشکی -دکتر رشیدی

 نظام جامع سلامت از منظر قرآن و سیره نبوی -عباس علی واشیان

سلامت معنوی در طب اسلامی و مقایسه با طب غربی - آزیتا جابری

کاستی های طب -.دکتر لنکرانی

مبانی نظامن بهداشت و درمان از منظر اسلام - عبدالله غلامی

دکتر ساعدی 

ویژگی های معلم از دیدگاه ثقلین- احمد امامی

دکتر مظفر پور

دکتر جواد پور

دکتر محسن رضا حیدری

 

دکتر رجب پور

-مرهم آسمانی بر  زخم های روح یک طبیب-دکتر رضوانی -

دکتر محقق - قسمت اول

دکتر سپهری

دکتر مصطفوی

دکتررحمانی

 

 دکتر محقق - قسمت دوم

 

 

دکتر خضری

 

 

اختتامیه  

آدرس: شیراز -خیابان خلیلی-روبروی آموزشگاه معارف –برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)- طبقه 10
تلفن و دور نگار: 36122205 داخلی 205
ایمیل : rcqhm@sums.ac.ir