اولین همایش بین المللی سیره نبوی در طب بهمن ماه 1392

تاریخ 02 بهمن ماه سالن ابوریحان

تاریخ 02 بهمن ماه سالن رازی

تاریخ 03 بهمن ماه سالن ابوریحان   قسمت اول      قسمت دوم         قسمت سوم

تاریخ 03 بهمن ماه سالن رازی       قسمت اول    قسمت دوم

 

 

آدرس: شیراز -خیابان خلیلی-روبروی آموزشگاه معارف –برج پژوهشی محمد رسول الله (ص)- طبقه 10
تلفن و دور نگار: 36122205 داخلی 205
ایمیل : rcqhm@sums.ac.ir