مركز تحقيقات قرآن ، حدیث و طب  از بهمن ماه سال 1393 فعاليت خود را در راستای انجام پژوهش های بنيادی و كاربردی در خصوص علم بین رشته ای قرآن ، حدیث و طب آغاز نمود.

Feature Slides

 
Affiliation مرکز تحقیقات قرآن ، حدیث و طب :

فارسی: مرکز تحقیقات قرآن ، حدیث و طب ،  دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
English:Research center of Quran, Hadith and medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.


 
فراخوان علمی
مرکز تحقیقات قرآن ، حدیث و طب دانشگاه از کلیه علاقمندان به پژوهش دعوت به همکاری می نماید.
پژوهش در زمینه معارف ، تغذیه ، سلامت ، درمان  و گیاهان دارویی در آیات و روایات از زمینه های مطالعاتی خواهد بود.
 
 
سایت عربی مرکز